DIS MMR INFO - Výpočet výše dotace pomocí finanční mezery

Výpočet výše dotace u projektů vytvářejících příjmy dle odst. 2 čl. 55 nařízení Rady (ES) 1083/2006 pomocí finanční mezery

     Tento univerzální model vyjadřuje pouze matematické hodnoty. Model nerozlišuje běžné a stálé ceny. Uživatel rozhoduje o tom, zda bude údaje zadávat ve stálých nebo v běžných cenách.

Projekt vytvářející příjmy

     Dle odst. 1 čl. 55 nařízení Rady (ES) 1083/2006 se pro účely tohoto nařízení projektem vytvářejícím příjmy rozumí jakákoli operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoli operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu.


     Odst. 3 čl. 55 nařízení Rady (ES) 1083/2006 říká, že pokud není možné odhadnout příjmy předem, odečtou se čisté příjmy vytvořené do pěti let od ukončení operace od výdajů vykázaných Komisi. Odečtení provede certifikační orgán nejpozději při částečném nebo konečném uzavření operačního programu. Tento postup by se měl používat mimořádně a nutno počítat s tím, že bude vyžadováno kompletní doložení potřebných dokumentů kontrolním orgánům ČR a EU.


     Dle nového odst. 5 čl. 55 nařízení Rady (ES)1083/2006 se odstavce 1 až 4 čl. 55 použijí pouze na operace spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj nebo Fondem soudržnosti, jejichž celkové náklady přesahují 1 milion EUR.


     Odst. 6 čl. 55 nařízení Rady (ES) 1083/2006 říká, že tento článek se nevztahuje na projekty podléhajícím pravidlům o veřejné podpoře ve všech formách (čl. 87 Smlouvy o založení ES).


     Uvedené vzorce vychází z čl. 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a „Pracovního dokumentu č. 4 Evropské komise (vydaném Generálním ředitelstvím pro regionální politiku) - Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a přínosů 08/2006“.

     Výpočet se provádí na základě očekávaných celkových investičních výdajů, celkových způsobilých výdajů (tj. součet způsobilých veřejných výdajů a soukromých výdajů), provozních výdajů, příjmů a zůstatkové hodnoty (k poslednímu roku referenčního období) a referenčního období. Výsledkem výpočtu „Projektů vytvářejících příjmy“ pomocí „finanční mezery“ je výše příspěvku z fondů EU, která se vypočítá na základě veřejných způsobilých výdajů a maximální možné míry podpory EU (stanovené v %) pro daný operační program a danou prioritní osu. V rámci schvalovacího procesu se výpočet provádí před vydáním „Rozhodnutí“. Dojde-li v průběhu realizace projektu k výrazným odchylkám mezi výší odhadnutých a skutečně realizovaných čistých příjmů, musí řídící orgán provést přepočet finanční mezery a odpovídajícím způsobem upravit výši dotace.

Technické předpoklady

Doporučený software:

Některý z uvedených webových prohlížečů:

- Internet Explorer (ke stažení zde)

- Mozilla Firefox (ke stažení zde)

- Opera (ke stažení zde)

- Google Chrome (ke stažení zde)