Nápověda

Obsah

Ovládání aplikace

Nový výpočet

Po výběru položky Nový výpočet se zobrazí dotaz Zakládá projekt veřejnou podporu?. Dotaz slouží k ověření, zda se jedná o projekt vytvářející příjmy. Projekty zakládající veřejnou podporu tuto podmínku nesplňují. Pokud je vybrána odpověď ANO, dojde k zobrazení formuláře s informací, že výpočet se pro programy zakládající veřejnou podporu neprovádí. Pokud je vybrána odpověď NE, zobrazí se formulář pro výpočet výše dotace pomocí finanční mezery.

Vložení diskontní úrokové sazby

Diskontní úroková sazba se zadává v procentech na dvě desetinná místa.

Vložení způsobilých výdajů

Vyplňují se položky Způsobilé výdaje celkem a % veřejných výdajů.

Vložení odvětví a referenčního období

Odvětví, počáteční rok referenčního období a referenční období se zadávají na samostatném formuláři, který se zobrazí po stisku tlačítka Zadat hodnoty referenčního období. Odvětví se vybírá ze seznamu. V závorce za názvem odvětví je uveden povolený rozsah referenčního období pro dané odvětví. Po potvrzení zadaných hodnot odvětví, počátečního roku a referenčního období dojde k upravení tabulky Příjmy a výdaje za roky.

Vkládání hodnot příjmů a výdajů za jednotlivé roky

Tabulka Příjmy a výdaje za roky obsahuje pro každý rok referenčního období jeden řádek. Jednotlivé řádky se zobrazí až po zadání referenčního období. Úprava hodnot pro zvolený rok se provádí na samostatném formuláři, který se zobrazí po kliknutí na rok. Pro každý rok lze vložit Celkové výdaje, Způsobilé výdaje, Provozní výdaje a Očekávané příjmy. Pro poslední rok referenčního období lze vložit také Zůstatkovou hodnotu.

Výběr algoritmu výpočtu

Slouží k výběru algoritmu výpočtu, který bude použit k určení výše dotace. Lze zvolit algoritmus výpočtu podle pracovního dokumentu č. 4 (Pracovní dokument č. 4) nebo algoritmus výpočtu dle informační nóty COCOF (Informační nóta COCOF).

Provedení výpočtu

Po stisku tlačítka Provedení výpočtu dojde k přepočtení hodnot podle údajů zadaných v sekci Vstupní údaje a k zobrazení získaných výsledků v sekci Výsledky výpočtu.

Export dat do souboru

Po stisku tlačítka Export do souboru vytvoří systém soubor, který lze uložit na počítač uživatele. Tento soubor obsahuje informace o zadaných vstupních údajích, získaných výsledcích a také datum provedeného výpočtu. Soubor lze uložit i bez provedení výpočtu. Exportovaný soubor lze následně použít pro import dat.

Import dat ze souboru

Data uložená při exportu dat lze znovu načíst po stisku tlačítka Import ze souboru. Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí formulář, na kterém lze vložit název souboru, který má být importován. Název tohoto souboru lze vybrat po stisku tlačítka Procházet a následně vybrat soubor na počítači. Samotné provedení importu dat proběhne po stisku tlačítka Importovat soubor.

Vysvětlení jednotlivých pojmů

Tento univerzální model vyjadřuje pouze matematické hodnoty. Model nerozlišuje běžné a stálé ceny. Uživatel rozhoduje o tom, zda bude údaje zadávat ve stálých nebo v běžných cenách.

Projekt vytvářející příjmy

Dle odst. 1 čl. 55 nařízení Rady (ES) 1083/2006 se pro účely tohoto nařízení projektem vytvářejícím příjmy rozumí jakákoli operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoli operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu.


Odst. 3 čl. 55 nařízení Rady (ES) 1083/2006 říká, že pokud není možné odhadnout příjmy předem, odečtou se příjmy vytvořené do pěti let od ukončení operace od výdajů vykázaných Komisi. Odečtení provede certifikační orgán nejpozději při částečném nebo konečném uzavření operačního programu. Tento postup by se měl používat mimořádně a nutno počítat s tím, že bude vyžadováno kompletní doložení potřebných dokumentů kontrolním orgánům ČR a EU.


Dle nového odst. 5 čl. 55 nařízení Rady (ES)1083/2006 se odstavce 1 až 4 čl. 55 použijí pouze na operace spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj nebo Fondem soudržnosti, jejichž celkové náklady přesahují 1 milion EUR.


Odst. 6 čl. 55 nařízení Rady (ES) 1083/2006 říká, že tento článek se nevztahuje na projekty podléhajícím pravidlům o veřejné podpoře ve všech formách (čl. 87 Smlouvy o založení ES).


Uvedené vzorce vychází z čl. 55 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a „Pracovního dokumentu č. 4 Evropské komise (vydaném Generálním ředitelstvím pro regionální politiku) - Metodické pokyny pro provedení analýzy nákladů a přínosů 08/2006“.

Vstupní údaje

Data, která jsou vyžadována od žadatele. Jejich vyplnění je nutným předpokladem pro řádné fungování modelu.

Výsledky výpočtu

Data, která jsou počítána automaticky na základě zadaných vstupních dat.

Diskontní úroková sazba

Sazba, prostřednictvím které jsou budoucí hodnoty diskontovány k současnému okamžiku, 5% sazba doporučená Evropskou komisí. Diskontování vyjadřuje skutečnost, že „peníze v budoucnosti“ mají nižší hodnotu než „peníze v současnosti“.

Způsobilé výdaje celkem

Výdaje, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů, tj. výdaje vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného v právním aktu o poskytnutí dotace, které jsou v souladu s příslušnými předpisy ES, Metodikou vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími pravidly stanovenými ŘO pro daný operační program.

Výdaje SF/CF (max. míra dotace z EU)

Výše prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty z rozpočtu EU dle § 44 odst. 2 písm. f) č. 218/2000 Sb.

Podíl dotace ze státního rozpočtu

Výše podílu dotace ze státního rozpočtu dle § 44 odst. 2 písm. g) nebo h) zákona 218/2000 Sb.

Podíl dotace z rozpočtu regionální rady

Výše podílu dotace z prostředků z rozpočtu regionální rady.

Podíl dotace z rozpočtů krajů

Výše podílu dotace z prostředků z rozpočtů krajů.

Podíl dotace z rozpočtů obcí

Výše podílu dotace z prostředků z rozpočtů obcí.

Podíl dotace ze státních fondů

Výše podílu dotace z prostředků státních fondů.

Podíl dotace z jiných veřejných zdrojů

Výše podílu dotace z jiných veřejných zdrojů.

Minimální podíl příjemce na způsobilých výdajích

Výše podílu příjemce na spolufinancování způsobilých výdajů projektu, který je stanoven řídícím orgánem/zprostředkujícím subjektem.

Typ subjektu

Příjemcem dotace je veřejný subjekt nebo soukromý subjekt. Rozlišení se promítne ve výši Základu pro výpočet dotace.

Odvětví

Jednotlivá odvětví včetně Evropskou komisí doporučeného referenčního časového horizontu v členění na základě mezinárodně uznávané praxe.

Počáteční rok referenčního období

První rok realizace projektu.

Délka referenčního období

Časový horizont odpovídající ekonomické životnosti investice. Délka referenčního období je stanovena řídícím orgánem/zprostředkujícím subjektem dle jednotlivých odvětví, přičemž by měla vycházet z doporučení Evropské komise.

Celkové výdaje

Kapitálové náklady (investičního i neinvestičního charakteru v souladu s vyhláškou 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě) určené na realizaci/výstavbu projektu. Celkové výdaje se dělí na celkové nezpůsobilé a celkové způsobilé výdaje. Způsobilé výdaje musí odpovídat Pravidlům způsobilých výdajů, schválených vládou ČR a dalším pravidlům, stanovených ŘO pro daný operační program.

Způsobilé výdaje

Výdaje projektů, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů, tj. výdaje vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou v souladu s příslušnými předpisy ES, Metodikou vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími pravidly stanovenými ŘO pro daný operační program. Při použití algoritmu dle pracovního dokumentu č.4 není třeba způsobilé výdaje vyplňovat.

Provozní výdaje

Náklady (investičního i neinvestičního charakteru v souladu s vyhláškou 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě) na provoz celé investice včetně nákladů na běžnou a mimořádnou údržbu, avšak nezahrnující odpisy a kapitálové náklady.

Očekávaný příjem

Příjem, který lze očekávat z investice prostřednictvím stanovení cen nebo poplatků.

Zůstatková hodnota

Čistá současná hodnota aktiv k poslednímu roku referenčního období. Zohlední se, pokud je skutečná hospodářská (provozní) životnost projektu delší než uvažované referenční období. Vypočítá se jako současná hodnota očekávaných čistých peněžních toků (očekávané příjmy z projektu snížené o provozní výdaje) během let hospodářské životnosti, které přesahují referenční období.

Vysvětlení výpočtu výsledků

Na základě vstupních hodnot jsou provedeny výpočty, jejichž výsledky se zobrazí v sekci Výsledky výpočtu.

Diskontované celkové výdaje

Diskontovaná hodnota celkových výdajů se určí pomocí vztahu
     Vzorec pro výpočet diskontovaných celkových výdajů,
kde i označuje jednotlivé roky referenčního období, n je délka referenčního období, IC(i) jsou celkové výdaje za i-tý rok referenčního období a r je diskontní úroková sazba.

Diskontované způsobilé výdaje

Diskontovaná hodnota způsobilých výdajů se určí pomocí vztahu
     Vzorec pro výpočet diskontovaných způsobilých výdajů,
kde i označuje jednotlivé roky referenčního období, n je délka referenčního období, EC(i) jsou způsobilé výdaje za i-tý rok referenčního období a r je diskontní úroková sazba.

Diskontované provozní výdaje

Diskontovaná hodnota provozních výdajů se určí pomocí vztahu
     Vzorec pro výpočet diskontovaných provozních výdajů,
kde i označuje jednotlivé roky referenčního období, n je délka referenčního období, OC(i) jsou provozní výdaje za i-tý rok referenčního období a r je diskontní úroková sazba.

Diskontované očekávané příjmy

Diskontovaná hodnota očekávaných příjmů se určí pomocí vztahu
     Vzorec pro výpočet diskontovaných očekávaných příjmů,
kde i označuje jednotlivé roky referenčního období, n je délka referenčního období, ER(i) jsou očekávané příjmy za i-tý rok referenčního období a r je diskontní úroková sazba.

Diskontovaná zůstatková hodnota

Diskontovaná zůstatková hodnota
     Vzorec pro výpočet diskontované zůstatkové hodnoty,
kde n je délka referenčního období, ZH je zůstatková hodnota v posledním roce referenčního období a r je diskontní úroková sazba.

Diskontovaný čistý příjem

Diskontovaný čistý příjem se určí jako součet diskontovaných očekávaných příjmů a diskontované zůstatkové hodnoty snížený o diskontované provozní výdaje.

Finanční mezera

Část nákladů na projekt, jež nemůže být financována samotným projektem, a proto musí být financována formou dotace příp. z vlastních zdrojů příjemce. Hodnota finanční mezery se určí jako diskontované celkové výdaje snížené o diskontovaný čistý příjem.

Míra mezery ve financování

Podíl diskontovaných nákladů investice, který nepokryje diskontované čisté příjmy z projektu (tj. výdaje, které nejsou kryty příjmy).

Diskontované způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru

Diskontované způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru jsou součinem finanční mezery a podílu diskontovaných způsobilých výdajů na diskontovaných celkových výdajích.

Způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru

Výše způsobilých výdajů, která nebude kryta budoucími příjmy, a musí být tedy financována z dotace příp. z vlastních zdrojů příjemce. Hodnota se určí jako součin způsobilých výdajů a míry mezery ve financování.

Způsobilé výdaje připadající na příjmy

Výše způsobilých výdajů, která bude pokryta budoucími příjmy a určí se jako způsobilé výdaje celkem snížené o způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru.

Podíl příjemce na způsobilých výdajích

Výše způsobilých výdajů, které hradí příjemce, určená procentem minimálního podílu příjemce ze Způsobilých výdajů připadajících na finanční mezeru.

Základ pro výpočet dotace

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je následně vypočítána dotace. Jedná se o způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru, příp. ponížené o Podíl příjemce na způsobilých výdajích.

Maximální výše dotace EU

Maximální výše dotace EU se určí jako součin základu pro výpočet dotace a max. míry spolufinancování ze SF/CF EU.

Výše dotace ze státního rozpočtu

Výše dotace ze státního rozpočtu se určí jako součin základu pro výpočet dotace a míry spolufinancování ze státního rozpočtu.

Výše dotace z rozpočtu regionální rady

Výše dotace z rozpočtu regionální rady se určí jako součin základu pro výpočet dotace a míry spolufinancování z rozpočtu regionální rady.

Výše dotace z rozpočtu krajů

Výše dotace z rozpočtu krajů se určí jako součin základu pro výpočet dotace a míry spolufinancování z rozpočtu krajů.

Výše dotace z rozpočtu obcí

Výše dotace z rozpočtu obcí se určí jako součin základu pro výpočet dotace a míry spolufinancování z rozpočtu obcí.

Výše dotace ze státních fondů

Výše dotace ze státních fondů se určí jako součin základu pro výpočet dotace a míry spolufinancování ze státních fondů.

Výše dotace z jiných veřejných zdrojů

Výše dotace z jiných veřejných zdrojů se určí jako součin základu pro výpočet dotace a míry spolufinancování z jiných veřejných zdrojů.

Výše dotace z národních veřejných zdrojů

Výše dotace z národních veřejných zdrojů se určí jako součet výše dotace ze státního rozpočtu, výše dotace z rozpočtu regionální rady, výše dotace z rozpočtu krajů, výše dotace z rozpočtu obcí, výše dotace ze státních fondů a výše dotace z jiných veřejných zdrojů.

Celková výše dotace

Celková výše dotace se určí jako součet maximální výše dotace EU a výše dotace z národních veřejných zdrojů.

Celkové výdaje - zdroje příjemce (v Kč)

Výše celkových výdajů, které musí příjemce uhradit ze svých vlastních zdrojů (tj. nezpůsobilé výdaje, způsobilé výdaje připadající na příjmy, příp. podíl příjemce na způsobilých výdajích).

Celkové výdaje - zdroje příjemce (v %)

Procento celkových výdajů, které musí příjemce uhradit ze svých vlastních zdrojů.

Celkové výdaje - dotace (v Kč)

Výše celkových výdajů, na které je příjemci poskytnuta dotace (tj. dotace ze SF /CF EU a dotace z národních veřejných zdrojů).

Celkové výdaje - dotace (v %)

Procento celkových výdajů, na které je příjemci poskytnuta dotace.

Další informace

Další informace o jednotivých programech lze získat na adresách: