Nápověda

Obsah

Úvod

   Aplikace slouží pro zobrazování přehledů z údajů, které poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj široké veřejnosti, na mapových podkladech. V současné době jsou k dispozici pro zobrazení data o žádostech o dotace a data o poskytovaných dotacích, které byly v evidenci úřadu v roce 2006 a později. Vybrané údaje lze zobrazit za celou republiku nebo v členění dle oblastí, krajů a okresů.

Výběr dat pro zobrazení

   Kapitola popisuje způsob výběru požadovaných dat pro zobrazení v seznamu nebo v mapě. Výběr dat se skládá ze dvou kroků. Je třeba vybrat skupinu dat, tzn. určit, zda chceme přehled vytvořit z podaných žádostí o dotace, či z již evidovaných nebo poskytnutých dotací. Výběr skupiny se provede kliknutím na příslušnou volbu v sekci Přehledy. Kliknutím na volbu v sekci Přehledy také určujeme, jaká data se mají do přehledů zahrnout (počty žádostí či dotací, celkové náklady, žádané částky, rozhodnuté částky, apod.) Druhým krokem můžeme omezit vybraná data dle různých kritérií. Výběrová kritéria se zadává v sekci Výběr dat. Nabídka výběrových kritérií se liší v závislosti na skupině vybíraných dat. Pro výběr z podaných žádostí o dotace lze data vybírat podle roku, stavu žádosti a rozlišení, zda se jedná o investiční či neinvestiční částky. Pro výběr z evidovaných dotací lze zvolit výběr za rok, program, podprogram, stav dotace, rozlišení, zda se jedná o investiční či neinvestiční částky a zdroj financování. Při prvním spuštění záložky Mapy, bez výběru skupiny dat, a bez zadání výběrových podmínek se zobrazí data za celou Českou republiku. Pro zobrazení příslušné oblasti, kraje nebo okresu lze použít volbu pro tzv. Rychlý přístup.

Přehledy

   Sekce Přehledy slouží k výběru zobrazené skupiny požadovaných dat. V sekci určujeme zda chceme přehled vytvořit z podaných žádostí o dotace, či z již evidovaných dotací. Výběr skupiny se provede kliknutím na příslušnou volbu v této sekci. Kliknutím na příslušnou volbu v sekci také určujeme, jaká data se mají do přehledů zahrnout - počty žádostí či dotací, celkové náklady, žadané částky, rozhodnuté částky, uvolněné částky, čerpané částky či částky skutečné.

Žádosti

V této sekci se volí kliknutím na její jednotlivé volby zobrazení dat žádostí o dotace.

Počet

Volba zobrazuje počet žádostí o dotace v příslušném území. Zobrazovat počet je vhodné jen na tématických mapách do úrovně okresů. U konkrétních žádostí je zobrazená hodnota údaje vždy rovna 1.

Celkové náklady

Volba zobrazuje částku celkových nákladů na žádost.

Žádáno

Volba zobrazuje žádanou částku.

Dotace

V této sekci se volí kliknutím na její jednotlivé volby zobrazení dat o poskytnutých dotacích.

Počet

Volba zobrazuje počet poskytnutých dotací v příslušném území. Zobrazovat počet je vhodné jen na tématických mapách do úrovně okresů. U konkrétních dotačních projektů je zobrazená hodnota údaje vždy rovna 1.

Celkové náklady

Volba zobrazuje částku celkových nákladů na projekt.

Rozhodnuto

Volba zobrazuje přiznanou (rozhodnutou) částku dotace na projekt.

Uvolněno

Volba zobrazuje uvolněnou částku dotace na projekt. Jedná se buď o částku zaslanou příjemci přímo příkazem k úhradě, anebo o výši poskytnutého poskytnutého limitu k čerpání v závislosti na způsobu financování projektu.

Čerpáno

Volba zobrazuje částku dotace vyčerpanou příjemcem dotace na projekt.

Skutečnost

Volba zobrazuje skutečně vyčerpanou částku dotace na projekt, která zohledňuje i zúčtování se státním rozpočtem.

Výběr dat

   Sekce Výběr dat slouží k omezení výběru požadovaných dat. Výběrová kritéria se liší v závislosti na skupině vybíraných dat. Pro výběr z podaných žádostí lze data vybírat za rok, stav žádosti a rozlišení, zda se jedná o investiční či neinvestiční částky. Pro výběr z evidovaných dotací lze zvolit výběr za rok, program, podprogram, stav dotace, rozlišení, zda se jedná o investiční či neinvestiční částky a zdroj financování.

Rok žádosti

Volba omezuje zobrazená data (zvláště částky) dle roku, kdy bylo žádáno o dotaci. Pokud nebyla ve vybraném roce pro projekt žádána dotace, žádost se nezobrazí.

Rok dotace

Volba omezuje zobrazená data (zvláště částky) dle roku, kdy byla dotace poskytnuta. Pokud nebyla ve vybraném roce pro projekt poskytnuta dotace, projekt se nezobrazí.

Stav žádosti

Volba omezuje zobrazená data dle stavů žádostí.

Stav dotace

Volba omezuje zobrazená data dle stavů dotačních projektů. U registrovaných dotací je dotace přislíbena, ale čeká se na doplnění podkladů od příjemce dotace. U rozhodnutých dotací již bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Částky

Volba omezuje zobrazená data podle typů částek (investiční/neinvestiční).

Program

Volba omezuje zobrazená data podle dotačních programů.

Podprogram

Volba omezuje zobrazená data podle dotačních podprogramů.

Zdroj financování

Volba omezuje zobrazená data podle zdroje financování dotace (státní rozpočet/evropská unie). Pro zobrazení Celkových nákladů musí být vybrána volba (všechny). Celkové náklady se nečlení dle zdroje financování dotace.

Oblast

   Sekce Oblast slouží pro výběr oblasti, za kterou mají být vybraná údaje zobrazeny. Oblast je zobrazena pouze v případě, pokud se nacházíte na záložce Seznam nebo Mapa. Je v ní zobrazeno začlenění zobrazené oblasti do hierarchie územního členění České republiky. Data lze zobrazit za Českou republiku, oblasti, kraje a detailně za jednotlivé okresy. Sekce slouží pro přechod mezi zobrazovanými oblastmi vždy pouze na vyšší úroveň. Nižší úroveň se zobrazí kliknutím na příslušnou oblast v mapě, nebo na kód NUST při zobrazení dat formou seznamu.

Rychlý přístup

   Sekce Rychlý přístup na úvodní stránce slouží k přímému zobrazení oblasti, kraje nebo okresu. Pro vybrané území (oblast, kraj nebo okres) se přímo zobrazí data, která jsou vybrána dle zadaných výběrových podmínek v sekci Výběr dat a pro skupinu dat, která je vybraná v sekci Přehledy.

Seznamy

   Na záložce Seznam mohou být zobrazeny dva druhy seznamů:

Tématická mapa

    Pokud je zobrazena mapa pro celou Českou republiku, oblast nebo kraj, pak jsou v zobrazené mapě obsaženy součtové údaje pro jednotlivé územní celky, které jsou podřízeny vybranému regionu. V zobrazené mapě jsou barevně vyznačena podřízená území pro území právě vybrané. Pro každé podřízené území jsou zobrazeny v mapě hodnoty, které odpovídají vybrané skupině dat v sekci Přehledy a výběrové podmínce zadané v sekci Výběr dat. Kliknutím na zobrazený region v mapě se zobrazí mapa podřízená tomuto vybranému území. Pro přechod na vyšší úroveň územního členění je třeba kliknout na příslušné nadřízené území zobrazené v sekci Oblast zobrazené nad a současně pod mapou. Tématickou mapu lze zobrazit ve třech velikostech: malá, střední velká.

Detailní mapa

   Detailní mapa obsahuje záznamy pro zadaný okres. Obsahuje seznam žádostí/dotací dle vybrané skupiny dat v sekci Přehledy a jsou v ní zobrazeny konkrétní údaje za jednotlivé žádosti/dotace, které odpovídají výběrové podmínce zadané v sekci Výběr dat. Každý záznam žádosti/dotace představuje samostatný bod v mapě , který je označen pořadovým číslem, odpovídajícím pořadovému číslu, které je uvedeno v seznamu zobrazeném vedle detailní mapy. Po najetí myši je označen vybraný bod obrázkem a po kliknutí na tento bod je dohledán příslušný záznam v seznamu v pravé části obrazovky a zvýrazněn odlišnou barvou. Pokud je rozlišení mapy příliš vysoké a jednotlivé body se překrývají, je zobrazeno nejvyšší číslo ze shodných bodů. Po kliknutí na záznam v seznamu vpravo od mapy je v mapě dohledán příslušný bod a mapa vycentrována tak, aby byl vybraný bod s údajem o žádosti/dotaci ve středu zobrazené mapy a zvýrazněn odlišnou barvou. Pokud je rozlišení mapy příliš vysoké a vybraný bod je překryt jiným bodem, zobrazí se kolem překrývajícího bodu červené mezikruží. Detailní mapu lze zobrazit ve třech velikostech: malá, střední velká. Pro zobrazenou detailní mapu lze také změnit měřítko mapy. Dostupná měřítka jsou zobrazena vlevo nad detailní mapou. Pro změnu měřítka lze také využít otáčení prostředním kolečkem myši nebo dvojklikem na plochu mapy levým tlačítkem (zvětšení) nebo kliknutím pravým tlačítkem (zmenšení).

Tisk seznamu

   Pro tisk zobrazeného seznamu je nutno zvolit odkaz Tisk seznamu v pravé horní části obrazovky. Před vlastním tiskem je zobrazeno okno, ve kterém lze k seznamům doplnit libovolné doplňující či popisné texty. Pro přidání textu do seznamu je nutno kliknout na tlačítko Přidat text vlevo dole. Zobrazí se okno pro výběr typu písma a po kliknutí na příslušný typ písma se zobrazí okno pro zadání potřebného textu. Text se vloží na úvod stránky a přetažením myši jej lze umístit na požadované místo v tisknuté stránce.

Tisk mapy

    Pro tisk tématické i detailní mapy je nutno zvolit odkaz Tisk mapy v pravé horní části obrazovky. Před vlastním tiskem obou typů map je zobrazeno okno, ve kterém lze k mapám doplnit libovolné doplňující či popisné texty. Pro přidání textu do mapy je nutno kliknout na tlačítko Přidat text. Zobrazí se okno pro výběr typu písma a po kliknutí na příslušný typ se zobrazí okno pro zadání potřebného textu. Text se vloží na úvod stránky a přetažením myši jej lze umístit na požadované místo v tisknuté stránce. Při tisku detailní mapy lze zvolit, zda má být společně s mapou vytisknut i seznam údajů o mapových bodech zobrazených v mapě. Po kliknutí na tlačítko Zobrazit seznam pod detailní mapou se zobrazí seznam mapových bodů.